Kişisel Verileriniz Hakkında - Özcan Kardeşler
İkitelli OSB. Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok 4.Kat 425/C Başakşehir/İSTANBUL
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU sıfatıyla, ÖZCAN KARDEŞLER TIP CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içermektedir. İşbu aydınlatma metni ile; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek amaçlanmıştır.
KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, Kişisel Veriler’inizin; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde Şirketimize bildirdiğiniz şekliyle kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gereklilik durumlarında yeniden düzenleneceğini, kanunen işbu Kişisel Veriler’i talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu kapsamında sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
KVK Kanunu                                       : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
KVK Kurulu                                         : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
Veri Sahibi                                      : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi              : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunan ve aşağıda tanımlanmış kişi gruplarından fiziki veya dijital kanalla temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.
İşbu aydınlatma metninde kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler beraber ‘’Kişisel veriler’’ olarak adlandırılabilecektir. Aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz işbu metinde yer alan amaçlarla doğru orantılı olarak aktarım gerçekleştirilmektedir.
 1. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİSİ TOPLANAN KİŞİ GRUPLARI, TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ DAYANAĞI, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI YAPILAN KİŞİ GRUPLARI
 
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ÇALIŞAN ADAYI
Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Adı Soyadı, T. C. K. N., Uyruk, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Medeni Hal, Doğum Yeri, Cinsiyet gibi), İletişim Verisi (Telefon Num., Adres Bilg., Acil İrtibat Telefonu, E-Posta gibi), Mesleki Deneyim Verisi (Mezuniyet Bilg., İngilizce Bilgisi, Kurs ve Seminer Bilg., İş Deneyimi, Tecrübeleri gibi), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (vesikalık fotoğraf gibi), Sağlık Bilgileri (Engellilik Durumu, Önemli Hastalık Bilg., Protez veya Kullanılan Cihaz Bilg. gibi), Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı gibi), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izi, özel işaretler vs.), Diğer (Askerlik Durumu, Sürücü Belgesi Sınıfı, Yetkinlikler, Özel Sağlık veya Hayat Sigortası Bilg., Referans Bilgisi, Aday Mülakat Bilgisi gibi).
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, özgeçmişiniz hakkında alınan bilgiler yöneticinin adayı daha iyi tanıyabilmesi ve seçebilmesi, yöneticiyle paylaşılması, özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle dijital ortam veya fiziki ortamda paylaştığımız bilgilerin kayıt altına alınması, grup şirketlerimizde ilgili pozisyonda boşluk olması ihtimalinde değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve açıklanan hukuki sebeplere dayanılarak fiziki ya da elektronik ortamda; bizzat sizlerden doldurmuş olduğunuz iş başvuru formu üzerinden, cv ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, e-posta kanalıyla, fiziki mekâna girişlerinizde güvenlik kameralarından, iş akdi kapsamında yukarıda sıralanan amaçlar ile toplanmaktadır. KVK Kanunu m. 5/1  ‘’Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ ve m. 6/2 ‘’Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’ hükümlerinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak; aşağıdaki açık rıza beyanı kapsamında açık rızanız ile Şirket’e ilettiğiniz kişisel verileriniz; işe giriş süreçleri ile diğer yasal yükümlülüklere ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Şirketin insan kaynakları politika ve prosedürlerinin uygulanması kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarımı: KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza veri işleme şartına dayanılarak; yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt içinde bulunan iş ortakları, grup şirketleri, denetim şirketleri ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ÇALIŞAN
Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Adı Soyadı, T. C. K. N., Uyruk, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Medeni Hal, Doğum Yeri, Cinsiyet gibi), İletişim Verisi (Telefon Num., E-Posta, Şirket İçi Tlf. No., Kurumsal E-Posta gibi), Mesleki Deneyim Verisi (Mezuniyet Bilg., İngilizce Bilgisi, Kurs ve Seminer Bilg., İş Deneyimi, Tecrübeleri gibi), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Vesikalık Fotoğraf gibi), Sağlık Bilgileri (Engellilik Durumu, İşe Giriş Periyodik Muayene Formu, Kan Grubu, Kullandığı Cihaz ve Protez Bilgisi, Sağlık Raporu, Kaza Raporu gibi), Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli Sicil Kaydı gibi), İmza Verisi (Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza gibi), Diğer (Sürücü Belgesi, Yetkinlikler, Hobiler, Maaş Beklentisi, Referans Bilgisi, Bilgisayar Kul. Bilgisi Askerlik Durumu, Aday Mülakat Bilgisi, gibi)  Lokasyon Verisi (Araç GPRS Verisi, Cihaz GPRS Verisi, Bulunduğu Yerin Konum Bilgisi vs.), Özlük Verisi (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Ücret Bordroları, İşe Başlangıç Tarihi, İşten Ayrılış Bilgileri, Özgeçmiş Bilgisi, Ücret Bilgisi, Görevi, E-Bildirge, Kıdem Baz Tarihi, Departman Bilgisi, Sigorta Bilgisi, Referans Bilgisi, Puantaj Bilgisi, İzin Kullanım Bilgisi gibi), Hukuki İşlem Verisi (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İcra Dosyası Bilgileri gibi), İşlem Güvenliği Verisi (IP Adresi Bilgileri, MAC Adresi, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri gibi), Risk Yönetimi Verisi (idari ve teknik çalışanlara yönelik risklerle ilgili ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler), Finans Verisi (Banka Hesap Bilgileri, Maaş Detayları, Teminat Bilgisi, İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya ve Borç Bilgileri gibi), Sağlık Bilgileri (Engellilik Durumu, İşe Giriş Periyodik Muayene Formu, Kan Grubu, Kullandığı Cihaz ve Protez Bilgisi, Sağlık Raporu, Kaza Raporu gibi), Aile Yakın Bilgisi (çalışanın yakınına ait kişisel bilgiler (Eş Ad Soyad, Eş Çalışıyor Bilgisi, Eşin Geliri, Çocuk Ad Soyad, Çocuk T.C.K.N., Çocuk Doğ. Tar., Çocuk Cinsiyet, Çocuk Baba Adı, Çocuk Ana Adı, Öz-Üvey Bilgisi, Okul Kayıt Tarihi, Okul Adı, Sınıfı gibi).
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: İş sözleşmesinin ifası, çalışanların yıllık ve sair izin onayları, kalan izinlerin görüntülenmesi ve izin düzenlemelerinin yapılması, çalışanların işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, bordro düzenlemelerinin yapılması, maaş ve ek menfaat ödemelerinin yapılması, personel yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi, asgari geçim indiriminden yararlandırılması, yasal gerekliliklerin takibi, düzenleyici süreç ve şirket yönetimi sorumluluklarının belirlenmesi, doğru uygulama ve uygunluk denetimlerinin yapılması, güvenlik ve internet kullanım gereklilikleri gibi kurumsal politikalara uygunluk sağlanması ve denetimi, kayıtlı işlemler, eğitim ve kalite kontrolü gibi operasyonel gereksinimler, güvenlik kontrolleri, suç ve suçlara ilişkin resmi makamlardan gelen taleplerin cevaplandırılması ve suç isnadlarının kurum içinde soruşturulması, güvenli çalışma prensiplerinin takibi ve yönetimi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi.
Kanuni zorunluluk: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyasının oluşturulması, SGK ve İŞKUR bildirimleri, AGİ hesaplaması, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, işe giriş- çıkış kayıtlarının kontrolü ve yönetimi, icra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, karakol bildirimi, mevzuat gereği arşivleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi.
Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması: Özellikle;
Çalışanlarla iletişimin sağlanması, sosyal haklarınızın ve yan menfaatlerin yerine getirilmesi ve layıkıyla ifasının sağlanması, şirket yönetim süreçlerinin ve şirket organizasyonunun sağlanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, çalışanların bilişim ortamında gerçekleştirdikleri log kayıtlarının tutulması, kartvizit basımının sağlanması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için şirket aracı kullanımının takip edilmesi, çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması, çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, kalite kontrolünün ve iş güvenliğinin sağlanması, erişim yetkilerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlilerinin yürütülmesi, iş akdi kapsamında tarafınıza tahsis edilen kurumsal e-posta hesapları, GSM hatları ve elektronik cihazların tahsis amacına uygun kullanımın denetimi kapsamında takibinin yapılması, masraf ve izin formlarının takibi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetim süreçlerinin yönetilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması amaçlarıyla alınmaktadır. Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım, şirketimiz içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi.
Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında;
Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, işe giriş muayenesinin yapılması, işyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. ’’hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (b) bendinde düzenlenen “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve 6. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre,“Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’hükmüne göre  ve  3 üncü fıkrasına göre, ‘’Sağlık verisine ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemleri: Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle bizzat sizlerden ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, e-posta kanalıyla, doldurmuş olduğunuz masraf ve izin formu vb. belgeler vasıtasıyla fiziki ve dijital ortamlarda kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Şirket'in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.
Şahsınıza araç tahsis edilmesi durumlarında, otomatik yöntemle Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, GPRS kanalıyla konum bilgisi, gün ve saat bilgileri toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 1 inci fıkrasına göre, ‘’Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.’’ hükmüne göre, ve  2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre aktarım yapılacaktır ve kurum/kuruluş/şirketleri ile paylaşılan kişisel verileriniz için, 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasın göre, ‘’kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. ‘’ açık rızanız alınarak aktarım gerçekleştirilecektir.
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz.
 KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” veri işleme şartına dayanılarak; maaş ödemelerinizin ve yan hak tesisinin gerçekleştirilebilmesi, Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla banka, serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle ve ilgili tedarikçilerimiz ile,
KVK Kanunu’nun 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” veri işleme şartına dayanılarak; sadece gerekli hallerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, mahkemeler ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile; mali müşavir/muhasebe firmaları ile;
KVK Kanunu’nun 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi, iş akdinin uygulanabilmesi, tarafların yükümlülüklerine uyup uymadığının denetlenebilmesi amaçlarıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlar ile;
Şirketimiz ile iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla işlenen lokasyon verileriniz gerekli hallerde araç takip sistemi hizmetinin temin edildiği tedarikçi şirket ile;
Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrasının atfı ile KVK Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen hallerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara açık rızanız olmaksızın;
KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza veri işleme şartına dayanılarak; reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal medya hesapları aracılığı ile 3.kişilere; yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt içinde bulunan iş ortakları, grup şirketleri, denetim şirketleri ile;
Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; işyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimi ile;
Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketler ile;
Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firma ile; paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU : POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI /MÜŞTERİ ADAYI
Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Ad Soyadı gibi) İletişim Verisi (E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No gibi).
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.” hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve 6. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre,’’ Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’’ Hukuki dayanağına göre işlenmekte ve toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Dijital mercalarda mail, sosyal medya (facebook, twitter, instagram vs.) aracılığıyla, web sitemiz kanalıyla ve fiziki ortamda form, evrak, anket ve saha çalışmalarında elde edilen formlar yada bizzat tarafınızdan sözlü olarak toplanabilmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ''Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.'' hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: TEDARİKÇİ /HİZMET SAĞLAYICILAR
Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Ad Soyadı, T. C. K. N. gibi), İletişim Verisi (Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Num. gibi), Hukuki İşlem Verisi (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İcra Dosyası Bilgileri gibi), Finans Verisi (Banka Bilgileri, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Mersis Numarası, İmza Sirküsü gibi), Müşteri İşlem Verisi (Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi gibi).
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre(a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (b) bendinde düzenlenen “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümlerine göre işlenmekte, ve toplanmaktadır
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Dijital mercada; mail yoluyla veya fiziki ortamda form, evraklar ile ya da bizzat tarafınızdan sözlü olarak toplanabilmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ''Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.'' hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, özel hukuk kişileri ve serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle, anlaşmalı olduğumuz bankayla yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ / MÜŞTERİ
Toplanan Kişisel Veriler: Kimlik Verisi (Adı Soyadı, T. C. K. N., Pasaport No gibi), İletişim Verisi (Telefon Num., Adres Bilg., E-Posta gibi), Hukuki İşlem Verisi (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İcra Dosyası Bilgileri gibi), Finans Verisi (Banka Hesap Bilgileri gibi), Müşteri İşlem Verisi (Çek ve Senet Bilgisi, Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgisi gibi), Diğer (Görevi, Kurumu, Form Tarih Bilg., Form Değerlendirme Tutanağı gibi), Pazarlama Verisi (Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Bilgiler, gibi).
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Acil Durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe ı̇şlerinin yürütülmesi, ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ı̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk ı̇şlerinin takibi ve yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: 5. maddesinin 1. Fıkrasına göre; ‘’ Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükmüne göre ve 2 inci fıkrasına göre(a) bendine göre, ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 5/2 (b) bendinde düzenlenen “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, 5/2 (c) bendine göre, ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, (ç) bendine göre, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, (d) bendine göre, ‘’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümlerine göre işlenmekte ve toplanmaktadır
Kişisel Veriler Toplanma Yöntemi: Tarafınızdan bizzat sözlü olarak, dijital mercalarda mail, web sitemiz, sosyal medya uygulamaları veya fiziki ortamda form, evraklar vasıtasıyla toplanmaktadır
Kişisel Veriler Aktarımı: Kişisel verilerin aktarılması hususunu belirleyen kanunun; 8 inci maddesinin, 2 inci fıkrasına göre, kişisel veriler; (a) bendi “5 inci maddenin ikinci fıkrasında,” (b) bendi “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla,” 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, “belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.’’ Hükmüne göre ve 1. fıkrasına göre ''Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.'' hükmüne göre paylaşım ve aktarım yapılan kişisel verileriniz, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerimizle, grup şirketleri, hissedar/ortaklarla, özel hukuk kişileri ve serbest muhasebeci/mali müşavirliklerle, anlaşmalı olduğumuz bankayla yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KİŞİ GRUBU: ZİYARETÇİ
Toplanan Kişisel Veriler: Diğer (Web Sitesi Çerez Kayıtları gibi).
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: Kişisel verilerin korunması kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının, (f) bendine göre,'' İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.'' hukuki dayanağına göre işlenmekte ve toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Şirketimiz tarafından oluşturulan web sitemizi ziyaret etmeniz durumlarında online ortamda otomatik yöntemle tarafımızca işlenmemektedir.
Kişisel Verilerin Aktarımı: Web sitesi trafiğine ilişkin kişisel verilerinizin herhangi bir 3. Tarafa aktarımı yapılmamaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Şirket, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır. Şirket tarafından toplanan kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından KVK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği ticari faaliyetlerin hukuka uygun olarak yürütülmesi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin karşılanabilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü, ticari ve/veya hukuki iş stratejilerin planlanması, yasal online uygulamalara erişim ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile Aydınlatma Metni’nde açıklanan yollarla elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklama sürelerince saklanabilecek, mevzuatın ve açık rızanızın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ
İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. KVK Kanunu kapsamında işbu amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz gerekli saklama süresi sonunda KVK Kanunu madde 7’nin usul ve esaslarına uygun olarak imha edilecektir. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda yapılacak işlemler Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir.
 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
KVK Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi gereğince; Şirkete başvurarak kendinizle ilgili, 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına  sahipsiniz.
İş bu Aydınlatma Metni’nin Veri Sorumlusu’na Başvuru Yolları başlıklı maddesinde belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI
Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte; https://ozcankardesler.com/ adresinde bulunan Başvuru Formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının;
 1. Bizzat elden veya noter aracılığı ile “ÖZCAN KARDEŞLER TIP CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İkitelli OSB Mah. Atatürk Bulv. Deposite İş Merkezi A1 Blok Kat:4 425C Başakşehir / İSTANBUL” adresine iletilmesi,
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle soft ortamda medikal@bogazmedikal.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi,
 3. KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
 •  
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla ÖZCAN KARDEŞLER TIP CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 • Kapsam
Bu Politika; Şirketimiz çalışanları da dahil kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Şirketimiz tarafından kişisel verisi işlenecek ilgili kişilere yönelik gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ve politikaya ayrıca; https://ozcankardesler.com/ web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Tanımlar
TANIM
KISALTMA
Kanun/KVKK
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yönetmelik
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Kurul
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Politika
Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası
Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Çalışan / Personel
Şirket personeli
Şirket
ÖZCAN KARDEŞLER TIP CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlemesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Silinmesi
Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir suretle kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel verilerin fiziki ortamda veya dijital ortamda muhafaza edilmesi.
Kişisel Verilerin Paylaşılması
Kişisel verilerin hukuka uygun şekilde paylaşılması.
Kişisel Verilerin 3.Kişiye Aktarılması
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında tüzel veya gerçek kişiye aktarılması.
Veri Kayıt Sistemi
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Güvenliği
Verinin izinsiz kullanımından, izinsiz ifşa edilmesinden, izinsiz yok edilmesinden, izinsiz değiştirilmesinden, bilgilere hasar verilmesinden koruma veya bilgilere yapılacak olan izinsiz erişimleri engelleme işlemi.
VERBİS
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi.
İrtibat Kişisi
Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin sicil kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurul ve Kurum tarafından yapılacak iletişimlerde irtibata geçilmek üzere atanan gerçek kişi.
Kayıt Ortamı
Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Soft Ortam
Dijital ortam.
Başvuru Formu
Kişisel veri sahibinin şirkete başvuru durumunda dolduracağı matbu form.
Özel Vekaletname
Bir kimsenin başka bir kimseyi belirli işlerde kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir.
Elektronik Ortam
Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam
Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İmha
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İlgili Kullanıcı
Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek kişilerdir.
Periyodik İmha
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini.
Alıcı Grubu
Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
Kişisel Veri İşleme Envanteri
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Aydınlatma Yükümlülüğü
Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğinin, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğinin, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğinin, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebinin, Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermesi.
Güncellenme Periyodu
İşbu politikada yapılan güncellemelere ilişkin tablo.
 • Politikanın Uygulanmasına İlişkin İlkeler
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:
 1. Kişisel veriler; Kanun’un 4. Maddesinde sayılan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri gözetilerek işlenir.
 2. Şirketimiz Kanun’un 12. Maddesi uyarınca öngörülen Veri Güvenliğine ilişkin yükümlülükler doğrultusunda hareket etmekte ve kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde politikanın 4.4.2. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirler, ilgili mevzuat hükümleri ve Kurul kararları nazara alınmaktadır.
 3. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler şirketimiz tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 5 yıl süreyle saklanmaktadır.
 4. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça ya da mevzuatta (kanun ile ikincil yönetmelikler) öngörülmedikçe, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Şirketimiz tarafından seçilmektedir. Ancak ilgili kişinin talebi halinde; uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Bu kapsamda Şirketimiz, Kurul tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirleri almakta ve denetimleri yapmaktadır.
2.1. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
Şirketimiz; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
3.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması
Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 3. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ÖZCAN KARDEŞLER TIP CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir:
 1. https://ozcankardesler.com/ adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “ÖZCAN KARDEŞLER TIP CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İkitelli OSB Mah. Atatürk Bulv. Deposite İş Merkezi A1 Blok Kat:4 425C Başakşehir / İSTANBUL” adresine iletilmesi,
 1. https://ozcankardesler.com/ adresinde bulunan formun doldurulup imazalandıktan sonra soft ortamda medikal@bogazmedikal.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi,
 1. KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 
3.2. Şirketimizin İlgililerin Başvurularına Cevap Vermesi
 
Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve Yönetmelik’e uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 3.1. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini iletmesi durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
 
4.1. Verilerin Saklanmasını Gerektiren Hukuki Sebepler
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Kamu sağlığının korunması, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması durumlarından birinin veya birkaçının bulunması durumlarında işlenmektedir.
4.2. Verilerin Saklanmasını Gerektiren İşleme Amaçları
Şirketimiz, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar ve hukuki dayanaklar doğrultusunda saklar:
 • Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Finans muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek,
 • Veri sahibinin açık rızası alınması gereken saklama faaliyetleri kapsamında veri sahibinin açık rızasının bulunması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Diğer.
Hukuki dayanaklar içinde yer alan ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından özellikle:
 1. Faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve yürütülebilmesi,
 2. Çalışan ve müşteri haklarının planlanması ve ifası,
 3. Kurum içi güvenliğin sağlanması,
 4. İş ortakları, tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 5. Faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi,
Amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.
4.3. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler
Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirketimiz tarafından re ’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:
 1. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 2. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 3. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 4. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 5. İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 6. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 7. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması
4.4. Kişisel Verilerin Şirketimizce Saklanması ve İmha Usulleri
4.4.1. Kayıt Ortamları
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirketimiz tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:
Veri Kayıt Ortamı
Saklanması
Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler
Fiziksel ortamlarda bulunan kişisel veriler kapalı ortamlarda muhafaza edilmekte olup yetkisiz kişilerin erişimine kapalı tutulmaktadır.
Veri tabanlarında yer alan kişisel veriler
İlgili kullanıcının, rol ve izin ataması yapılarak veri tabanına erişim yetkisi tanımlanmakta, görevden ayrılan veya görev alanı değiştirilen kişilerin kişisel verilere erişimi engellenmektedir.
Merkezi sunucularda yer alan kişisel veriler
İlgili kullanıcının, rol ve izin ataması yapılarak veri tabanına erişim yetkisi tanımlanmakta, görevden ayrılan veya görev alanı değiştirilen kişilerin kişisel verilere erişimi engellenmektedir.
Taşınabilir cihazlarda (USB, Hard disk, CD, DVD gibi) yer alan kişisel veriler
İlgili taşınabilir depolama cihazının, rol ve izin ataması yapılarak bilgisayarlara erişim yetkisi tanımlanmaktadır. İmhası gereken ve veri tabanında yer alan kişisel veriler silme yöntemi ile imha edilmektedir.
Bulutta yer alan kişisel veriler
İlgili kullanıcının, rol ve izin ataması yapılarak buluta erişim yetkisi tanımlanmakta, görevden ayrılan veya görev alanı değiştirilen kişilerin kişisel verilere erişimi engellenmektedir.
4.4.2 Teknik ve İdari Tedbirler
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. Maddesindeki ilkeler çerçevesinde, şirketimiz tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:
 1. İdari Tedbirler:
Şirketimiz idari tedbirler kapsamında;
 1. Kişisel veri işleme envanteri bulunmaktadır.
 2. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 3. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 4. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 5. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir. İşbu eğitimlerle şirket bünyesindeki personellerin teknik bilgi/becerisi geliştirilmekte ve kişisel verilerin işlenmesi/saklanması ve imhası prosedürlerinin, ilgili personeller tarafından hukuka ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.
 6. Kendi tüzel kişiliği nezdinde kanun hükümlerinin uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak amacıyla gerekli denetimleri periyodik olarak yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan/çıkma ihtimali bulunan gizlilik ve güvenlik zaafiyetlerini giderir.
 7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak çalışanlarla gizlilik sözleşmeleri imzalar veya var ise mevcut sözleşmelere eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 8. Kişisel veri işlemeye başlamadan önce kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vererek aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirir.
 9. Mevzuat tarafından ön görülen istisnai haller dışında; kişisel verileri ilgilinin açık rızası olmadan işlemeyeceğini ilgili kişilere taahhüt etmektedir. Açık rıza alınması gerekli hallerde ise; ilgili kişinin belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızası alınarak söz konusu yükümlülük yerine getirilir.
 10. Kanunda ön görülen veya politikada belirtilen veri saklama süresinin dolması halinde; şirket tarafından yapılacak ilk periyodik imha işleminde işbu kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreci işletilir.
 11. Bilginin çalınmasını, kaybolmasını veya bozulmasını engellemek amacıyla tüm makul önlemlerin alınması sağlanır.
 12. Teknik Tedbirler:
Şirketimiz teknik tedbirler kapsamında;
 1. Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
 2. Bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınır.
 3. Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 4. Hukuka aykırı veri işlemeye yönelik riskler belirler ve işbu risklere uygun teknik tedbirler alır. Hukuka aykırı veri işlendiğinin tespiti halinde ise, ilgili kişiye ve kurula bildirmek için bir sistem ve altyapı oluşturur.
 5. Erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürler oluşturulur ve uygulanır. Yetki matrisi uygulanır, erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulur, saklama ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanır ve uygulanır.
 6. Düzenli olarak ve ihtiyaç halinde sızma (penetrasyon) testi hizmeti satın alınarak; bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılır ve gerekli önlemler alınır.
 7. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
 8. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 9. Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur. Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenir.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılır.
 • Belirlenen kurallara göre güvenli işlem kayıtları (Log kaydı) tutulur.
 • Belirlenen kurallara göre işlem kayıtları (log kaydı) tutulur.
 • Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulur.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılır.
 • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (Güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınır.
4.4.3. Personel
Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın EK-1’nde yer alan listeden ulaşabilirsiniz.
4.4.4. Kı̇şı̇sel Verı̇lerı̇n İmha Usulleri̇
Şirketimiz tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler Kanun ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde şirketimiz tarafından re’sen yahut İlgili Kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile imha edilecektir.
4.4.4.1. Kişisel Verilerin Silinmesi  
Kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle silinir.
 
Veri Kayıt Ortamı
Açıklama
Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler
 
Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler
Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler
Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.
Taşınabilir Medya ve Bulutta Bulunan Kişisel Veriler
Taşınabilir medya ve bulutta veriler silme yöntemi ile erişilemez hale getirilir.
4.4.4.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
Şirket, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişilemeyecek ve kullanılmayacaktır. Şirket tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.
4.4.4.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
 
 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Şirketimiz tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:
 1. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında 2. bent kapsamında işlem yapılır.
 2. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;
 3. Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Fiziki veya dijital ortamlarda mevcut bulunan ve özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler veri sahibinin açık rızasının bulunmadığı durumlarda imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının şirketimiz nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
 4. Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Şirketin meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 5. Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
Şirket tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan ‘‘Saklama, İmha ve Periyodik İmha Sürelerine ilişkin Tablo”’dan ulaşabilirsiniz.
Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan imha süreleri çerçevesinde, 6 aylık periyodlarla işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak imha edilir. İmha edilen verilere ilişkin “Veri İmha Tutanağı’na” Ek-4’den ulaşabilirsiniz.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 5 (beş) yıl süreyle saklanır.
 1. PERİYODİK İMHA SÜRESİ
Şirketimiz tarafından, periyodik imha süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Buna göre her yıl Kasım ve Mayıs aylarında imha gerçekleştirilir.
 
 1. POLİTİKAMIZIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, şirketimizin internet sayfasında açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da şirketimizin genel merkezinin Muhasebe departmanında saklanır.
 
 1. POLİTİKAMIZIN GÜNCELLENME PERİYODU
 
Politika, ihtiyaç duyuldukça ve ilgililerden talep olması durumunda gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. Yapılan güncellemeler 7 iş günü içerisinde şirketimizin https://ozcankardesler.com/ web adresinde, basılı nüshası ise şirketimizin genel merkezinin Muhasebe departmanında ilan edilir.
 
 1. POLİTİKAMIZIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
Politika şirketimiz tarafından düzenlenerek 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Gerekliliğinde yapılabilecek güncellemelere ilişkin Güncelleme Tablosu Ek-3’te yer almaktadır. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
EK-1
 
PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ
 
 
PERSONEL / BİRİM
GÖREV
SORUMLULUK
Emre DEMİR
Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Uygulama Sorumlusu
Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi
Formu İndirebilmek İçin Tıklayınız